Bij payroll geeft een onderneming de verantwoording voor het werkgeverschap uit handen aan een loonbedrijf. De werknemers komen in dienst van het gekozen loonbedrijf in plaats van bij de werkgever. Het bedrijf besteedt de juridische en administratieve aangelegenheden uit aan een payrollbedrijf. Denk hierbij aan de salarisadministratie, maar ook aan de afdracht van sociale premies en pensioenpremies aan pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Werknemers die via een payrollconstructie salaris betaald krijgen, kunnen geen aanspraak maken op de verplichte collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de betreffende branche. Veelal bouwen payroll medewerkers pensioen op via de collectieve pensioenregeling van het gekozen payrollbedrijf.

Het is zowel voor weknemers als ook voor werkgevers belangrijk om na te gaan of het payrollbedrijf voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en of het loonbedrijf de voorgeschreven CAO wel nakomt.

Verschillen payrollbedrijven en uitzendbureaus

Het belangrijkste verschil tussen payrolling en uitzendkrachten is dat bedrijven met een payrollconstructie hun werknemers zelf werven. Daarnaast is een payrollcontructie vaak voor onbepaalde tijd, terwijl personeel via uitzendbureaus, vaak voor bepaalde tijd is.

Kleinere en middelgrote uitzendbureaus maken hier ook gebruik van door de uitzenkrachten bij een payrollbedrijf onder te brengen. Dit wordt back office service genoemd.

Payroll is een snel groeiende trend in Nederland. Met name in de horeca wordt hier veel gebruik van gemaakt. Er zijn op dit moment veel middelgrote en grote payrollbedrijven. Omdat in Nederland de vraag door bedrijven naar payrollconstructies fors is toegenomen, zijn er steeds meer kleinere payrollbedrijven bijgekomen. Bij het maken van een goede selectie voor een payrollbedrijf is het goed om te kijken of deze voldoen aan de NEN-normering 4400-1 en of deze zijn aangesloten bij een brancheorganisatie voor uitzendondernemingen. Hieronder volgen de belangrijkste brancheorganisaties:

  • Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). ABU is de grootste wergeversorganisatie binnen de uitzendbranche.
  • Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen – (NBBU). De NBBU heeft een eigen CAO ontwikkeld voor payrollbedrijven.
  • Vereniging Payroll Ondernemingen  (VPO), opgericht 24 juli 2006. Leden van de VPO voeren het VPO keurmerk “professioneel werkgeverschap”.

Is het geschikt voor freelancers?

In de vorige artikelen hebben wij laten zien dat payroll geschikt is voor werknemers, maar ook voor uitzendbureaus. Maar is payroll ook geschikt voor freelancers, die geen verklaring arbeidsrelatie (VAR) hebben of geen VAR kunnen krijgen van de belastingdienst? Een payroll bedrijf neemt freelancers in loondienst en verzorgen het verzenden van facturen aan opdrachtgevers. Tevens verzorgen de payrollondernemeingen de salarisadministratie voor de freelancers. De freelancers besteden minder tijd aan de administratie en behouden de vrijheid van het ondernemerschap. De freelancers gaan zelf op zoek naar nieuwe orders en bepalen zelf de tarieven etc. Belangrijk voor de freelancers is dat deze de zekerheden van loondienst behouden zodat ze kunnen terugvallen op sociale voorzieningen van de overheid.

Payroll Overheid

Agentschap NL, een instelling van de Nederlandse overheid, maakt ook gebruik van payrolling. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de Stichting van Arbeid gevraagd hoe er wordt aangekeken tegen de ontwikkeling van payroll in relatie tot de gevolgen voor personeel bij een ontslagsituatie.

Helaas heeft de Stichting van de Arbeid hierover een verdeeld advies gegeven en is er dus geen gezamenlijke visie over hoe in de praktijk met wetgeving en regelgeving moet worden omgegaan. Onderstaand volgen de belangrijkste stellingen van de verschillende gevraagde partijen:

Standpunten werknemersorganisaties
In het advies van de Stichting van de Arbeid beogen werknemersorganisaties dat de vorm van payrolling waarbij werknemers in dienst treden bij een payrollonderneming en vervolgens op uitzendbasis naar de “eigen” werkgever gaan, werkgevers dergelijke ontslagregels zouden kunnen omzeilen.

Standpunten werkgevers
Werkgeversorganisaties stellen dat payroll of verloning van personeel juist tegemoet komt aan de behoefte van werkgevers aan flexibiliteit en dat het daarnaast werkgevers verlost van allerlei verplichtingen en onnodige risico’s. De werkgeversorganisaties stellen dat de uitzendovereenkomst voldoende duidelijkheid geeft over het juridische gedeelte van de overeenkomst.

Vallen payrolling en detachering onder de WAADI?
WAADI is een afkorting voor Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Vallen payrolling en detachering eigenlijk onder de WAADI ? Als personeel ter beschikking wordt gesteld, zoals bij payrolling en detachering, valt dit onder de WAADI. Het gevolg hiervan is dat de ter beschikking gestelde werknemers gelijk moeten worden behandeld als andere te vergelijken werknemers met betrekking tot de in de WAADI opgenomen arbeidsvoorwaarden. Van gelijke behandeling kan uitsluitend bij CAO worden afgeweken als er verder geen andere wettelijke regels zijn.

Vakbonden en de “oude” VPO CAO
In 2011 hebben de vakbonden, het FNV, het CNV en de Unie payrolling de VPO CAO gezamenlijk opgezegd. Volgens de vakbonden werd deze payrollconstructie met name gebruikt door werkgevers om arbeidsovereenkomsten te bieden die slechter waren dan de wettelijke voorgeschreven cao’s. Per 1 januari 2012 is hier de ABU CAO voor in de plaats gekomen. Uitzondering hierop zijn een paar grotere payrollbedrijven in Nederland die een eigen opgestelde goedgekeurde CAO hebben.

Kleine ondernemingen
Er gaan steeds meer geluiden op over  welke extra waarde payrolling of verloning van personeel nu eigenlijk heeft. Met name voor kleine ondernemingen waar minder personeel werkt en geen professionele Human Recourse afdeling beschikbaar is, wordt het gebruikt als dienstverlening voor vermindering van de administratieve rompslomp en het ontzorgen van de werkgever. Deze bedrijven willen door payroll meestal arbeidsvoorwaarden verbeteren en zeker zijn van het goed naleven van alle wetgeving en regelgeving omdat de meeste ondernemers vaak niet genoeg tijd hebben en hen de kennis daarvoor ontbreekt.

Geïnteresseerd? Vraag direct een payroll offerte.