Vaak ontstaat er schade in de omgeving door bouwprojecten, neemt de bouw meer tijd in beslag dan verwacht of vallen bouwwerken veel duurder uit dan vooraf begroot. In veel gevallen is direct of indirect de oorzaak van deze problemen de verlaging van het grondwaterpeil; de bronbemaling. 

Dit is eigenlijk opmerkelijk, want Nederland staat immers bekend om zijn watermanagers. Waarom lukt het ons dan niet om bronbemaling beter te laten verlopen? Om hiervan de oorzaken te achterhalen zullen we ons eerst in de onderstaande vragen moeten verdiepen:

–       Is het onderwerp bemaling in het bouwproces helder afgebakend?

–       Is de regelgeving overzichtelijk en begrijpelijk?

–       Wordt de bemaling voldoende serieus genomen in het bouwproces?

–       Is er voldoende kennis aanwezig om een bemaling te ontwerpen en wordt deze kennis voldoende gedeeld?

–       Wordt voldoende onderzoek uitgevoerd om de risico’s te beperken?

Het lijkt steeds duidelijker te worden dat het antwoord op deze vragen steevast ‘nee’ is. Vaak ontbreekt de kennis of wordt de aanwezige kennis onvoldoende benut.

Internationale bronbemaling:

Wasserbau – DE |  Dewatering – EN

Om dit te ondervangen worden er tegenwoordig zelfs cursussen aangeboden die je in staat stellen de benodigde kennis te vinden, te verzamelen en te gebruiken in je werk. Tijdens deze cursussen worden lezingen gegeven door praktijkprofessionals en een overzicht geboden op bronbemalingen. Ook wordt het ontwerp en de uitvoering van bemalingen behandeld en wordt ingegaan op de wet- en regelgeving zodat een soepel lopende vergunningsprocedure voortaan bijna vanzelfsprekend zal zijn! Deze cursussen zijn met name geschikt voor toezichthouders, constructeurs, aannemers, ontwerpers en uitvoerders bemalingen, projectontwikkelaars en ingenieurs.

Ook worden praktijksituaties en problemen behandeld en hoe je deze situaties en problemen kunt voorkomen. Onderstaand een paar voorbeelden van probleem situaties in de praktijk en hoe daar mee om te springen.

–       Hoge faalkosten; Door het optimaliseren van het bemalingsontwerp kun je faalkosten reduceren of zelfs voorkomen.

–       Hoge kosten uitvoering en onderhoud; Door het ontwerpen van een bemalingsstysteem kunnen deze kosten beperkt en/of gereduceerd worden. Denk hierbij aan de inzet van nieuwe technieken en het nemen van preventieve maatregelen.

–       Onvoldoende monitoring en handhaving: Monitoring is van groot belang, zowel in de bouwput (inregelen bemaling) als in de omgeving (het meten van de effecten van de bemaling). Hoe kun je dit het beste doen en hoe interpreteer je de meetdata? Hoe ga je om met overtredingen en wat heeft dit voor gevolgen voor de kosten?